Regulamin bonów podarunkowych 

 

 1.  Definicje

  1. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego,
  2. Obdarowany – posiadacz Bonu Podarunkowego, wskazanego przez Nabywcę podczas procesu składania zamówienia na Bon Podarunkowy; osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. Usługodawca – Monika Broniszewska prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą HOLIDERM Therapy Monika Broniszewska z siedzibą w Poznaniu (61-013) przy ul.Wojciechowskiego 6b, lokal użytkowy nr 2, NIP: 7872105630,
  4. Bon podarunkowy – terminowy dokument na okaziciela na określony zabieg (Bon Podarunkowy) i/lub pakiet zabiegów (Karta podarunkowa) na określoną kwotę nabywany przez Nabywcę dla Obdarowanego,
  5. Regulamin Bonów podarunkowych – niniejszy Regulamin nabywania i realizacji Bonów podarunkowych,
  6. Regulamin korzystania z usług – obowiązujący u Usługodawcy Regulamin korzystania z usług Holiderm Therapy
  7. Gabinet – miejsce realizacji Bonu Podarunkowego u Usługodawcy

 2. Postanowienia Ogólne

  1. Bon Podarunkowy posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
  2. Zakupu Bonów podarunkowych można dokonywać w gabinecie Moya Med.
  3. W gabinecie akceptowane są następujące formy płatności za Bon podarunkowy:
   1. płatność kartą,
   2. płatność gotówką w kasie gabinetu
   3. płatność przelewem bankowym na rachunek gabinetu.
  4. W przypadku wyboru opcji – płatność przelewem Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed odebraniem Bonu podarunkowego. Płatność przelewem uznana jest za dokonaną w dniu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie gabinetu.
  5. Bon podarunkowy wydawany będzie Nabywcy w gabinecie niezwłocznie po wpłaceniu przez Nabywcę – kartą płatniczą, gotówką lub przelewem bankowym kwoty stanowiącej równowartość zadeklarowanej kwoty Bonu podarunkowego.
  6. Po dokonaniu płatności Nabywca otrzymuje jeden z dokumentów potwierdzających jej dokonanie tj.:
   1. paragon,
   2. fakturę.
  7. W przypadku woli otrzymania faktury lub paragonu z NIP Nabywca zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania danych odbiorcy tj. NIP, ewentualnie oznaczenia firmy, adresu (dla faktur).
  8. Bony podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z cennikiem obowiązującym u Usługodawcy w dniu wykonania usługi i obejmują ceny bez promocji i rabatów.

 3. Warunki realizacji bonu podarunkowego

  1. Bon podarunkowy uprawnia Obdarowanego do dokonania płatności za konkretny zabieg (Bon Podarunkowy) lub za dowolnie wybrany przez siebie zabieg (karta podarunkowa) lub preparat z oferty Usługodawcy w cenie regularnej, nie uwzględniającej rabatów (chyba, że inaczej zaznaczono).
  2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej (co najmniej tydzień przed planowaną wizytą) rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu podarunkowego (znajduje się na Bonie podarunkowym) pod numerem telefonu gabinetu, bądź osobiście w gabinecie.
  3. Bon podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu w gabinecie.
  4. Termin ważności znajduje się na Bonie podarunkowym.
  5. Bon podarunkowy ważny jest 3 lub 6 miesięcy od momentu jego nabycia. W tym okresie Bon podarunkowy należy wykorzystać. Po upływie terminu ważności Bonu w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
  6. Bon podarunkowy może być wykorzystany tylko przez osobę Obdarowaną.
  7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, bon podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
  8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu podarunkowego, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
  9. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu podarunkowego, Obdarowany dopłaca różnicę.
  10. Jeżeli Bon podarunkowy obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na zabieg o podobnej, lecz nie większej wartości według ceny katalogowej, nie uwzględniającej innych rabatów.
  11. Bony podarunkowe nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi u Usługodawcy.
  12. Po wcześniejszej konsultacji, Bon podarunkowy może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt u Usługodawcy.
  13. Bon podarunkowy może zostać zrealizowany wyłącznie u Usługodawcy.
  14. Bon podarunkowy może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
  15. Bon podarunkowy wykupiony w promocji nie może być wykorzystany do zapłaty za towary, kosmetyki dostępne u Usługodawcy w gabinecie.
  16. Sposób opakowania Bonu podarunkowego oraz zawartych w nim dodatków (gratisów) zależą od wartości Bonu podarunkowego.
  17. Regulamin Bonów podarunkowych stanowi integralną część umowy sprzedaży Bonów podarunkowych.
  18. Warunkiem wykonania usługi przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Nabywcę.

 4. Zwroty

  1. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
  2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem zabiegów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Usługodawcę zgodnie z procedurą zwrotu zabiegu lub pakietu zabiegów opisaną w Regulaminie Korzystania z Usług Holiderm Therapy

 5. Ochrona danych osobowych

  1. W ramach realizacji umowy przez Usługodawcę dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”.
  2. Administratorem danych osobowych jest – Monika Broniszewska prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Holiderm Therapy Monika Broniszewska w Poznaniu (61-013) przy ul. Wojciechowskiego 6b lokal użytkowy nr 2, NIP: 7872105360.
  3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.

 6. Kontakt z usługodawcą

  1. Adres: ul. Wojciechowskiego 6b, lokal użytkowy nr 2, 61-013 Poznań
  2. Adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Numer telefonu: +605749410
  4. Nabywca i Obdarowany może porozumieć się z Usługodawcą za pomocą wyżej wskazanych danych kontaktowych.
  5. Nabywca i Obdarowany może kontaktować się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.

 7. Postanowienie końcowe

  1. Umowa sprzedaży Bonów podarunkowych zawierane są w języku polskim.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w gabinecie Usługodawcy oraz na stronie internetowej www.Holidermtherapy.pl
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Bonów podarunkowych z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, jeśli zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.holidermtherapy.pl oraz w gabinecie Moya Med.
  4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Bonów podarunkowych, Regulamin korzystania z usług w Holiderm Therapy z dnia 1.04.2019 r. oraz Politykę Prywatności z dnia 1.04.2019 r. stosuje się odpowiednio. Wyżej wskazane dokumenty znajdują się na stronie www.Holidermtherapy.pl
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.